Tasapuolisesti-logo tekstillä

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi

Yhdistyksen nimi on Tasapuolisesti ry.

2 § Kotipaikka, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on:

 • valtiollisiin asioihin vaikuttaminen
 • edistää ekologisesti kestävää elämäntapaa, yksilönvapautta ja ihmisten välistä tasa-arvoa
 • edistää sitä, että jokainen ihminen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa
 • edistää sellaisen talousjärjestelmän käyttöönottoa, jossa toteutuu talousideologinen valinnanvapaus ja jossa kaikki ihmiset voivat tehdä keskenään taloudellista yhteistyötä niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilölliselläkin tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Talousideologisen valinnanvapauden yhteiskunnassa yhdistys edustaa sellaisia ihmisiä, jotka haluavat elää, tehdä työtä ja kuluttaa ilman rahaa, vaihtamista ja raha- ja kilpailutalouteen liittyvää yksityisomistamista sekä jotka haluavat jakaa työt ja töiden tulokset tarpeen ja kiinnostuksen mukaan tasapuolisesti.

Yhdistys ei pyri ajamaan näiden ihmisten etuja toisella tavalla ajattelevien ja toimivien kustannuksella, vaan se pyrkii siihen, että kaikilla ihmisillä on hyvät ja tasapuoliset edellytykset elää ja harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

4 § Toimintamuodot

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys:

 • osallistuu demokraattisiin ja vapaisiin vaaleihin Suomessa ja pyrkii sitä kautta saamaan itselleen poliittista valtaa kunnissa, eduskunnassa, europarlamentissa ja mahdollisissa muissa paikoissa, missä poliittista valtaa käytetään
 • osallistuu julkiseen keskusteluun
 • luo mahdollisuuksia oppia lisää edustamistaan näkökulmista ja kannattamistaan asioista
 • järjestää tapahtumia.

Toimintaansa tukeakseen yhdistys:

 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää rahankeräyksiä.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla kuka tahansa, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta, hyväksyy sen toimintamuodot, on täysi-ikäinen ja on Suomen kansalainen tai sellainen Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistys ei saa asettaa jäsenilleen minkäänlaista jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Hallituksen koko on kolme jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajien määrä on yksi ja varatoiminnantarkastajien määrä on yksi. Heidän toimikautensa kesto on yksi kalenterivuosi.

8 § Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Varsinaisen kokouksen pitoaika

Varsinainen kokous on pidettävä kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun varsinainen varsinainen kokous tai hallitus on niin päättänyt tai kun 1 / 10 yhdistyksen jäsenistä niin vaatii.

10 § Kokouskutsutapa ja -aika

Varsinaisen kokouksen kutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään yhtä kuukautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään yhtä kuukautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Kokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä jäsenille sähköpostilla heidän antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

11 §Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

12 § Nimenkirjoittajia koskevat määräykset

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

13 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

14 § Muuta

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.