Tasapuolisesti-logo tekstill채

Mukaan otettavien talousideologioiden laatukriteerit

Kirjoitettu: 07.09.2020 klo 10.20.44

Kirjoittaja: Antti Laukkanen

Muokattu: 07.09.2020 klo 10.30.21

Muokkaaja: Antti Laukkanen

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään otetaan mukaan kaikki sovitut laatukriteerit täyttävät talousideologiat.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää sovitut laatukriteerit.

Mukaan ottamisen laatukriteerejä voivat olla esimerkiksi:
  • Talousideologian puitteissa tulee olla mahdollista tuottaa riittävä määrä hyvinvointia ihmisille.
  • Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän on toimittava riittävän laadukkaasti.
  • Talousideologioiden on toimittava sekä itsenäisesti että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden kanssa.

On mahdollista, että yhdet ihmiset haluavat elää yhden, toiset toisen, kolmannet kolmannen jne. talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden rinnalla.

On myös mahdollista, että kaikki ihmiset valitsevat elää yhden ja saman talousideologian mukaan. Siksi talousideologioiden on toimittava myös itsenäisesti.

Talousideologioiden rinnakkain toimiminen tarkoittaa sitä, että erilaisten mukana olevien talousideologioiden mukaan elävien ihmisten on pystyttävä halutessaan tekemään keskenään taloudellista yhteistyötä niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilölliselläkin tasolla.

Jokaisen ihmisen on halutessaan voitava liittyä mukaan mihin tahansa mukana olevaan talousideologiaan. Jos näin ei olisi, voitaisiin joutua päättämään, ketkä saavat olla mukana jossain tietyssä talousideologiassa, ketkä eivät ja millä perustein. Tässä päädyttäisiin helposti tilanteeseen, jossa vallitsee ihmisten välinen epätasa-arvo.

Kenenkään ei ole pakko kuulua juuri tiettyyn talousideologiaan. Jokaisen on kuitenkin kuuluttava johonkin talousideologiaan, jotta hänen työnsä tulokset voidaan jakaa jollain yhteisesti sovitulla tavalla muiden ihmisten kanssa.

  • Mukaan otettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.
  • Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle syrjinnälle eikä väkivallalle.
  • Mukaan otettavan talousideologian on ominaisuuksiltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista talousideologioista.

Liian samankaltaisten talousideologioiden mukana oleminen lisää vain byrokratiaa, mutta ei tuo oleellisia hyötyjä yhteiskunnalle tai yksilöille.

Mukaan otettava uusi talousideologia voi koostua pelkästään täysin uusista ominaisuuksista, se voi yhdistellä täysin uusia ominaisuuksia ja olemassa olevien talousideologioiden osia tai se voi koostua pelkästään mukana olevien talousideologioiden uudenlaisesta yhdistelmästä.
  • Mukaan otettaviin talousideologioihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin talousideologiaa hallinnoivalle yksityisellekin taholle.

Jos talousideologian hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä. Jokaisen talousideologian pyörittäminen vaatii jonkin verran byrokratiaa niin valtiolta kuin talousideologiaa pyörittävältä yksityiseltäkin taholta, mutta jossain on kuljettava raja, milloin sen pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan.

  • Talousideologian toiminnasta niin teoriassa kuin käytännössä on oltava olemassa uskottava selvitys. Samoin siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä siitä, millä resursseillä tämä kaikki toimii.

Talousideologialla on myös oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännöntoimien koordinoimisen.

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Uutta talousideologiaa ei voida ottaa mukaan, jos siitä ei ole olemassa teoreettista kuvausta tai sen vakuuttavuus ei ole riittävä. Uutta talousideologiaa ei voida ottaa mukaan myöskään, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aihetta olettaa, että uusi talousideologia ei tule toimimaan käytännössä osana Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmää.

Mukaan otettu talousideologia voidaan tiputtaa pois, jos käytäntö osoittaa, että se ei toimikaan käytännössä oletetulla tavalla. Mukaan otettu talousideologia voidaan myös määrätä väliaikaisesti tauolle, jos sen pyörittäminen ei syystä tai toisesta toteudu käytännössä riittävällä laadulla, vaikka siihen olisi teoreettiset ja muut periaatteelliset edellytykset.

Jokainen talousideologia huolehtii itse siitä, että teoreettinen kuvaus löytyy ja käytännön kokeilut tulee tehtyä sekä siitä, että ne on tehty päätetyn korkuisella laadulla, jotta niiden tuloksia voidaan käyttää, kun päätetään siitä, otetaanko kukin talousideologia mukaan TVT:hen.

Jokainen talousideologia huolehtii itse myös siitä, että se mukaan hyväksymisen jälkeen toimii riittävän korkealla laadulla, että se voidaan pitää osana TVT:tä myös jatkossa.

Valtio yhteiskunan kaikkien jäsenten yhteisenä elimenä voi omin resurssein tukea uusien talousideologioiden mukaan tulemista. Mukaan hakemisen tulee kuitenkin olla ideologian itsensä ymmärtämää, osaamaa ja johtamaa. Valtion tehtävä ei ole selvittää jokaisen hajanaisen irtoajatuksen toimintaedellytyksiä TVT:ssä.