Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti-puolue ja hyvinvoinnin mittarit

Se, mitä mittareita valitaan hyvinvoinnin mittaamiseen ja seuraamiseen, kertoo jotain siitä, mikä mittaajan mielestä on hyvinvointia. Objektiivista tapaa mitata hyvinvointia ei ole olemassa.

Alla kerromme, mitä ovat ne asiat, joita Tasapuolisesti pitää hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Samalla alla oleva lista kertoo jotain arvostuksistamme ja tavoitteistamme.

Mielestämme poliittisen päätöksenteon tukena käytettävien hyvinvoinnin mittareiden tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

Vapaus

 • Mahdollisuus valita mitä tekee ja mitä ei tee
  • poislukien väkivaltaan, tuhoamiseen yms. liittyvät kiellot ja käskyt
  • kieltojen ja käskyjen puute
 • Mahdollisuuksien tukeminen
  • koulutus, työ, harrastukset yms.

Ekologinen kestävyys

 • Luonnon suojelu
 • Luonnon tuhoamisen estäminen
 • Tiedeyhteisön kanta suuressa roolissa ekologisuuteen liittyvien poliittisten päätösten pohjana.

Mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään

Tulee määritellä lain tasolla, mitä ihmisarvoinen elämä tarkoittaa konkreettisesti. Tasapuolisesti on sitä mieltä, että ihmisarvoisen elämään kuuluu:

puhdas ja turvallinen

 • ilma
 • vesi
 • ruoka
 • vaatteet
 • asunto

sekä laadukas

 • koulutus
 • terveydenhuolto

ja

 • sosiaalisesti moniarvoinen elämä
 • inhimillisen kärsimyksen minimoiminen.

Turvallisuus

 • Sisäinen turvallisuus
 • Ulkoinen turvallisuus
 • Turvallisuuden tunne

Äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa

 • Demokratia
 • Vaikuttamismahdollisuudet
 • Tunne siitä, että voi vaikuttaa muutoinkin kuin kerran neljässä vuodessa.

Ongelmien ennaltaehkäisy

 • Tuetaan ja autetaan ihmisiä ja yhteisöjä ennen kuin ongelmat muuttuvat rikollisuudeksi, itsetuhoisuudeksi, mielenterveysongelmiksi yms.

Terveys

 • Sairauksien puute
 • Koettu terveys
 • Lapsikuolleisuuden minimoiminen
 • Kuolinikä – kuinka vanhaksi elää

Subjektiivisesti koettu hyvinvointi

 • Selvitetään kyselyillä

Lopuksi

On selvää, että hyvinvoinnin mittaamisessa voidaan perustellusti käyttää työkaluja, jotka mittaavat hyvinvointia eri näkökulmista kuin mistä yllä kerromme. Yllä mainitsemamme asiat tuleekin nähdä siinä, mitä me pidämme tärkeimpinä asioina hyvinvoinnin kannalta.

Mielestämme hyvinvoinnin mittareita tulee käyttää työkaluna poliittisessa päätöksenteossa aina. Jokaisen poliittisen päätöksen takana tulisi olla tieto siitä, miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Poliittista päätöksentekoa ei kuitenkaan tulee sitoa sitovasti mihinkään yhteen eikä useaankaan mittariin. Jokaisen poliittisen päätöksen tekeminen on aina laajempi kokonaisuus kuin yksikään mittari tai mittarien joukko. Erityisesti poikkeukselliset ajat ja poikkeukselliset tilanteet saattavat vaatia huomattavasti laajempaa näkökulmaa päätöksentekoon kuin mittarit voivat antaa. Optimaalinen tilanne olisi kuitenkin se, että normioloissa hyvinvoinnin mittareiden mittaustulokset ja poliittinen päätöksenteko on hyvin linjassa toisensa kanssa.

 

***

 

ChatGPT:n versio yllä olevasta sen omin sanoin:

 

Tasapuolisesti-puolueen kannanotto hyvinvoinnin mittareista

Hyvinvoinnin mittaaminen ja seuraaminen ovat keskeisiä tekijöitä politiikassa. Puolueemme uskoo, että hyvinvoinnin mittareiden valinta heijastaa arvostuksiamme ja tavoitteitamme. Objektiivista tapaa mitata hyvinvointia ei ole, mutta me uskomme, että politiikan tulisi edistää monia eri osatekijöitä, jotka ovat olennaisia ihmisten hyvinvoinnille.

Tasapuolisesti-puolueen mielestä hyvinvoinnin mittareiden tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

Vapaus: Tukea ihmisten mahdollisuutta valita, mitä he tekevät elämässään, pois lukien väkivaltaan ja tuhoamiseen liittyvät rajoitukset. Kannatamme kielloista ja käskyistä luopumista.

Mahdollisuuksien tukeminen: Koulutus, työmahdollisuudet, ja harrastukset ovat keskeisiä ihmisten hyvinvoinnille.

Ekologinen kestävyys: Luonnon suojeleminen ja tuhoamisen estäminen ovat meille tärkeitä. Haluamme, että tieteellinen tieto ohjaa päätöksiä ympäristöasioissa.

Ihmisarvoinen elämä: Tulee määritellä lain tasolla, ja siihen kuuluvat puhdas ilma, vesi, ruoka, vaatteet, asunto, laadukas koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalinen moniarvoisuus.

Turvallisuus: Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat tärkeitä. Jokaisella pitäisi olla turvallisuuden tunne, ja äänen tulee saada kuulua yhteiskunnassa.

Demokratia: Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ei saisi rajoittua vain harvoihin vaalipäiviin.

Ongelmien ennaltaehkäisy: Ongelmiin pitäisi puuttua ennen kuin ne kärjistyvät vakaviksi kriiseiksi, kuten rikollisuudeksi tai mielenterveysongelmiksi.

Terveys: Sairauksien ehkäiseminen, koettu terveys, lapsikuolleisuuden minimointi ja pitkä elinikä ovat kaikki terveyden mittareita.

Subjektiivinen hyvinvointi: Ihmisten omat kokemukset ja näkemykset hyvinvoinnista ovat tärkeitä.

Poliittisessa päätöksenteossa hyvinvoinnin mittareita tulisi käyttää aina. Jokaisen päätöksen tulee perustua siihen, miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Samalla ymmärrämme, että päätöksenteko on monimutkainen prosessi, ja mittarit eivät voi yksin ohjata sitä. Poikkeukselliset tilanteet saattavat vaatia laajempaa harkintaa.

Optimaalinen tilanne on, että hyvinvoinnin mittaukset ja poliittinen päätöksenteko ovat linjassa keskenään. Tavoitteenamme on luoda politiikka, joka parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia monipuolisesti.