Tasapuolisesti-logo tekstillä

Periaateohjelma

periaateohjelma

Tässä periaateohjelmassa kuvataan ne ydinarvot ja -näkemykset, jotka yhdistävät puolueen jäseniä ja ohjaavat kaikkea puolueen toimintaa.

Tämä on yleisluontoinen ohjelma. Tässä kirjoituksessa esitettyjen arvojen ja näkemysten taustoja ja perusteita esitellään yksityiskohtaisemmin muualla tällä samaisella nettisivustolla. Arvoistamme ja näkemyksistämme johtamiamme kannanottoja ja lakiehdotuksia löytyy samoin muualta tältä nettisivustolta.

Vapaus

Kaikki ihmiset ovat vapaita. Kenenkään vapaus ei saa loukata yhdenkään toisen vapautta.

Ihmisen vapautta tulee rajoittaa ainoastaan silloin, kun hän on vaaraksi itselleen, toisille ihmisille, muille eläville olennoille enemmän kuin on välttämätöntä tai määrältään ja laadultaan merkittäville käyttökelpoisille raaka-aineille tai tavaroille.

Tällöin ihmisen vapautta on rajoitettava niin vähän kuin mahdollista, kuitenkin siinä määrin, että hän ei ole enää vaaraksi yllä mainituille asioille. Ihmisen vapauden rajoittamisen tulee lakata heti, kun hän ei enää ole vaaraksi edellä mainituille asioille.

Tasa-arvo

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia riippumatta siitä:

 • missä päin Maapalloa hän asuu, on asunut tai haluaa asua
 • missä kulttuurissa hän elää, on elänyt tai haluaa elää
 • minkä hän kokee identiteetikseen tai määritteleekö hän itseään mitenkään
 • mikä on hänen ihonsa tai silmiensä väri
 • onko hän vasen-, oikea- vai molempikätinen
 • mikä on hänen sukupuolensa
 • mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa
 • mikä on hänen maailmankatsomuksensa ja ihmiskäsityksensä
 • minkä talousideologian mukaan hän elää
 • mikä on hänen uskonnollinen vakaumuksensa
 • mikä on hänen ammattinsa
 • mikä on hänen yhteiskunnallinen asemansa
 • kuinka älykäs, voimakas, osaava tai taitava hän on
 • minkä ikäinen hän on
 • kuinka terve tai sairas hän on.

Kannatamme ja edistämme tasa-arvoa sen kaikissa muodoissa. Vastustamme epätasa-arvoa sen kaikissa muodoissa.

Tasa-arvo on meille paitsi periaate, myös käytännön kysymys. Jos osa ihmisistä voi huonosti, kaikki voivat huonommin kuin mikä olisi mahdollista. Tasa-arvon kautta nostamme kaikkien hyvinvointia.

Maapallon kantokyky

Ihminen on osa luontoa. Emme voi säilyä hengissä ilman luontoa emmekä voida hyvin, jos luonto voi pahoin. Ihmisen ja luonnon hyvinvointi ovat yksi ja sama asia. Kaiken ihmisen toiminnan on oltava ekologisesti kestävää. Pyrkimyksemme on löytää ja saavuttaa se piste, missä luonnon ja ihmisen hyvinvointi ovat yksi ja sama asia.

Jos emme pidä huolta Maapallon kantokyvystä, elämämme vaarantuu. Vapaus ja tasa-arvo ovat merkityksettömiä, jos ihmistä ei ole olemassa.

Talous

Tasapuolisesti kannattaa sellaista talousjärjestelmää, jossa toteutuu talousideologinen valinnanvapaus.

Sellaisessa talousjärjestelmässä jokainen ihminen voi valita, minkä talousideologian mukaan elää elämäänsä, tekee työtä ja kuluttaa. Jokainen ihminen voi halutessaan vaihtaa talousideologiaa, jonka mukaan elää. Kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien ihmisten kanssa, niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Valtion tehtävä on mahdollistaa ja yhdistää; mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa mukaan ja toisaalta yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien muiden ihmisten kanssa riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Nämä tarkoittavat toisaalta lainsäädännön laatimista sellaiseksi, että kaikilla talousideologioilla on hyvät toimintamahdollisuudet ja että ne ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa, toisaalta konkreettisia toimia, joilla valtio auttaa ihmisiä ylittämään erilaisista talousideologioista johtuvia taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita.

Valtion tehtävä ei ole olla yhden taikka toisen talousideologian etujen ajaja. Valtion tällainen toiminta ei luo yhteiskuntaa, vaan "erilliskunnan", jossa on ykkös- ja kakkosluokan kansalaisia. Tällöin se, kuka on ykkös- ja kuka kakkosluokan kansalainen riippuu siitä, mikä talousideologia milloinkin on vallassa ja siitä, minkä talousideologian mukaan kukakin milloinkin haluaa elää.

Talousideologinen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että koko talousjärjestelmä näyttää samalta kuin yhden yksittäisen ihmisen talousideologinen valinta. Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen elämä näyttää niin paljon hänen tekemältään talousideologiselta valinnalta kuin on mahdollista silloin, kun kenenkään toisenkaan talousideologista valinnanvapautta ei ole loukattu.

Tällainen talousjärjestelmä laajentaa jokaisen kansalaisen vapautta pelkästä maailmankatsomuksen-, omantunnon- ja sananvapaudesta mahdollisuuteen elää omien arvojensa ja uskomustensa mukaan.

Ketään ei tule pakottaa mukaan taloudellisen kilpailuun, vaan jokaisella tulee olla mahdollisuus kieltäytyä taloudellisesta pelistä ja valita, että tuottaa hyvinvointia itselleen ja muille ihmisille ilman kilpailuasetelmaa. Taloudellinen kilpailu voi olla reilua ja tuottaa maksimaalisen määrän hyvinvointia vain silloin, kun jokainen pelaaja on mukana vapaaehtoisesti oman intohimonsa ja kiinnostuksensa johdattamana.

Valtio

Valtion tehtäviin kuuluu mm. huolehtia valtion sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, infrastruktuurin ajanmukaisuudesta ja toimivuudesta, terveydenhuollosta ja koulutuksesta sekä toimia ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon viimeisenä takaajana kaikille valtion kansalaisille.

Jotta valtio voisi hoitaa nämä tehtävänsä, se kerää veroja. Erilaisten talousideologioiden tasa-arvoiseen kohteluun kuuluu, että ihminen voi maksaa veronsa valitsemansa talousideologian mukaisella tavalla, esimerkiksi valitsemallaan talousjärjestelmään mukaan otetulla rahalla tai työllä.

Perusturva

Ihmiset hankkivat elantonsa ensisijaisesti tekemällä työtä ja jakamalla työnsä tulokset sen talousideologian puitteissa, minkä mukaan kukin on valinnut elää.

Jos jollekin ihmiselle elannon saaminen näin ei syystä tai toisesta ole mahdollista, valtio viimekädessä takaa jokaiselle ihmiselle pääsyn hyvän elämän perusedellytyksiin. Mm. määrällisesti ja laadullisesti riittävä ruoka, vesi, koti, vaatteet, koulutus, terveydenhuolto, liikunta, kulttuuri ja työ sekä osallistuminen sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämään kuuluvat puolueen mielestä jokaisen ihmisen hyvän elämän perusedellytyksiin.

Päätöksenteko

Kaikissa sellaisissa poliittisissa kysymyksissä, joissa useiden erilaisten näkemysten on mahdollista toteutua yhtä aikaa ja joissa puolue voi hyväksyä kaikki esiin tulleet vaihtoehdot, puolue pyrki löytämään, ehdottaa ja kannattaa päätökseksi kaikki näkemykset huomioivaa ratkaisua, jossa jokainen saa mahdollisimman tarkasti sen, mitä haluaa.

Jos kysymys on teknisesti sellainen, että ei ole mahdollista tai järkevää pyrkiä kaikki huomioivaan ratkaisuun tai puolue ei voi hyväksyä kaikkia esiin tulleita vaihtoehtoja, puolue kannattaa, että päätös tehdään siten, että demokraattinen enemmistö päättää, kuitenkin niin, että kaikkia vähemmistöjä kuunnellaan ja enemmistö pyrkii päätöksessään ottamaan kaikki vähemmistöt mahdollisimman kattavasti huomioon.

Kaikessa ongelman ratkaisussa pidämme mukana holistisen näkökulman. Haluamme ratkaista ongelmien juurisyyt – emme pelkästään hoitaa oireita.

Ketä puolue edustaa?

Puolue edustaa sellaisia ihmisiä, jotka haluavat elää, tehdä työtä ja kuluttaa ilman vaihdantaa tai minkäänlaista vaihdannan välinettä eli rahaa sekä jotka haluavat jakaa työt ja työn tulokset tarpeen ja kiinnostuksen mukaan tasapuolisesti.

Tasapuolisesti ei pyri ajamaan näiden ihmisten etuja toisella tavalla ajattelevien ja toimivien kustannuksella, vaan se pyrkii siihen, että kaikilla ihmisillä on hyvät ja tasapuoliset edellytykset elää ja harjoittaa taloudellista toimintaa riippumatta sitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Puolueen sisäiset käytännöt

Puolueen sisäisissä käytännöissä noudatamme kaikkia tässä periaateohjelmassa esitettyjä periaatteita.

Ennen kuin kaikki tavoitteemme ovat toteutuneet

Puolueen tavoitteiden toteutuminen tapahtuu vuosissa, vuosikymmenissä ja vuosisadoissa. Pitkäjänteisyys ja kestävät muutokset ovat tärkeämpiä kuin nopeat mutta lyhytkestoiset muutokset.

Ennen kuin puolueen tavoitteet ovat toteutuneet, puolue kannattaa kaikkia sellaisia askeleita ja uudistuksia, jotka vievät kohti puolueen tavoitteita.