Tasapuolisesti-logo tekstill채

Huumeiden käyttämisen ei tulisi olla rangaistavaa

Hamppukasvi

Tasapuolisesti on sitä mieltä, että kaikkien Suomen huumausainelain (Finlex 2008) mukaan huumausaineiksi luokiteltujen aineiden (jatkossa huumeet) valmistaminen, myyminen ja käyttäminen ei tulisi olla rangaistavaa.

Huumeiden valmistamisen ja myymisen tulee olla luvanvaraista ja valvottua. 

Huumeiden käyttämisessä tulee olla 18 vuoden ikäraja. Käyttämisen tulee olla sallittua ainoastaan yksityistiloissa ja valvotuissa käyttöhuoneissa. Huumeita ei saa jatkossakaan käyttää julkisilla paikoilla.

Huumeita ei saa mainostaa lainkaan. Lapsille ja nuorille suunnattu huumeiden mainostaminen tulee olla erityisen vahvasti kielletty. 

Huumeiden laillistamisen yhteyteen tulee kytkeä avun tarjoaminen ja avun riittävyys huumeriippuvaisille riippuvuudesta irti pääsemiseksi. 

Huumeiden laillistamista puoltavat perusteet

Yksilön vapaus

Tasapuolisesti-puolueen ihmiskäsityksen mukaan vapaus ja mahdollisuus päättää omista asioitaan ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta eräitä tärkeimmistä asioista. Samalla olemme sitä mieltä, että vapauden puute on eräs keskeisimmistä ihmiselle pahoinvointia tuottavista asioista. Siksi me pyrimme maksimoimaan kaikkien ihmisten vapauden kaikilla elämän osa-alueilla.

Katsomme, että valtion tehtävä ei ole puuttua sellaiseen huumeiden käyttämiseen, joka ei vahingoita ketään muuta kuin käyttäjää itseään. Tasapuolisesti-puolueella ei ole pyrkimystä lisätä eikä vähentää tällaista huumeiden käyttämistä, vaan jätämme jokaisen yksilön oman ratkaisun valtaan sen, käyttääkö hän huumeita vai ei.

Huumeiden käyttämisen kieltäminen täysi-ikäisiltä täysijärkisiltä ihmisiltä olisi holhoamista. Se kaventaisi näiden ihmisten vapautta ja vähentäisi heidän mahdollisuuttaan vaikuttaa itse omaan elämäänsä. Katsomme tämän lisäävän ihmisten pahoinvointia ja sitä kautta ennemminkin lisäävän huumeiden käyttämistä kuin vähentävän sitä. 

Ongelmakäyttäjien auttaminen

Tasapuolisesti-puolueen mielestä huumeiden ongelmakäyttö on sairauteen rinnastettavissa oleva tila. Sairaudesta rankaiseminen ei auta sairasta. Sen sijaan avuntarvitsijaa autetaan parhaiten, kun hoitoon hakeutuminen ja avun vastaanottaminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Kun huumeiden käyttäminen ei ole lain mukaan rikos, on kynnys avun hakemiselle ja vastaanottamiselle matalampi kuin silloin, jos huumeiden käyttäminen olisi rikos.

Kun huumeiden laillistamisen yhteyteen kytketään avun tarjoaminen ja avun riittävyys huumeriippuvaisille riippuvuudesta irti pääsemiseksi, näiden palvelujen käyttäminen lisääntynee. Siten myös näihin palveluihin liittyvät rahalliset kulut saattavat aluksi kasvaa, verrattuna nykyiseen. Ongelmakäyttäjien määrän laskeminen ja siihen liittyvien ongelmien, esimerkiksi rikollisuuden, laskeminen kuitenkin tasaavat tämän uudistuksen rahallisia kuluja.

Rikollisuuden vähentäminen

Huumeiden valmistaminen, myyminen ja käyttäminen on tähän asti ollut lainvastaista toimintaa. Näiden salliminen vähentää rikollisuutta tietenkin jo pelkästään siten, että jatkossa nämä toiminnot määritellään lain mukaiseksi toiminnaksi.

Huumeiden käyttäminen on lisääntynyt muutamina viime vuosikymmenenä. Nykylainsäädännöllä tämä tarkoittaa sitä, että jo noin neljäsosa suomalaisista olisi rikollisia.

Suurin osa huumerikoksista Suomessa on lieviä käyttörikoksia. Nämä kuormittavat poliisia. Kun huumeiden käyttäminen muutetaan lailliseksi, poliisin resursseja vapautuu tavallisten ihmisten kiusaamisesta vakavien rikosten selvittämiseen ja sitä kautta tehokkaampaan ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen. 

Huumeiden käytön kieltävät lait eivät ole onnistuneet poistamaan huumeiden käyttöä. Huumeiden kysyntä on luonut markkinat niiden valmistamiselle ja myymiselle, joka tähän asti on ollut suurelta osin järjestäytyneen rikollisuuden käsissä. Kun huumeiden valmistamisesta ja myymisestä tehdään laillista ja valvottua toimintaa, emme rahoita enää järjestäytynyttä rikollisuutta.

Turvallisuuden lisääminen

Huumeita käytetään riippumatta siitä, ovatko ne laillisia vai eivät. Alkoholi- ja tupakkavalistukseen verrattavissa olevan huumevalistuksen avulla huumeiden käyttämisestä voidaan tehdä aiempaa turvallisempaa niin huumeiden käyttäjien kuin muidenkin ihmisten kannalta. 

Kun huumeiden valmistaminen ja myynti ovat luvanvaraista ja valvottua toimintaa, huumeiden ostaja voi luottaa siihen, että hänen ostamansa aine on juuri sitä, mitä hän uskoo ostavansa. Näin ei ole silloin, kun huumeet ostetaan pimeiltä markkinoilta. Huumeiden laillistaminen lisää täten huumeiden käyttäjien turvallisuutta.

Pohdintaa

Esittämämme kaltaisella huumelainsäädännön uudistamisella ei poisteta kaikkien suomalaisten ihmisten kaikkia huumeongelmia, mutta Tasapuolisesti-puolueen mielestä tällaisen uudistuksen avulla niitä voidaan nykyisestä merkittävästi vähentää, ja siksi tämä uudistus kannattaa tehdä.

Portugalin käytännössä kokeiltu esimerkki antaa syyn olettaa, että esittämämme lakimuutoksen myötä suomalaisten ihmisten huumekuolemat ja huumeisiin liittyvät terveysongelmat tulevat vähentymään merkittävällä tavalla. Vaikka meidän esittämämme huumelainsäädännön malli ei ole sama kuin Portugalissa, sen vaikuttavat tekijät ovat samankaltaisia ja vaikutukset samansuuntaisia.

Ihmisten nykyiset käsitykset huumausaineista ja nykyinen huumelainsäädäntömme perustuu vuosikymmenien aikana kerrottuun väärään tietoon ja pelotteluun. Tämän hetken paras tieteellinen tieto ei tue näitä näkemyksiä. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) näkemykset tässä asiassa ovat samansuuntaisia kanssamme, joskin eivät täysin identtisiä.

 

Kannanotto on Tasapuolisesti-hallituksen hyväksymä

Helsingissä 09.06.2022

Antti Laukkanen – puheenjohtaja

Severi Savukoski – hallituksen jäsen

Samuli Juntunen – hallituksen jäsen 

 

Lisätietoja

Puhelin: 045 196 4102 – Antti Laukkanen

Sähköposti: tasapuolisesti-puolue@protonmail.com – Tasapuolisesti-hallitus