Tasapuolisesti-logo tekstill채

Vaihtoehtohoitojen hyödyt tulee maksimoida ja haitat minimoida

Eteeriä öljyjä ja kukkia

Tässä kannanotossa Tasapuolisesti kertoo, kuinka sen mielestä valtion ja lainsäädännön tulisi suhtautua ns. vaihtoehtohoitoihin.

Tällä kannanottollamme pyrimme vahvistamaan ihmisten vapautta elää omien maailmankatsomustensa ja uskomustensa mukaan. Vaihtoehtohoidot tulee sallia. Niiden hyödyt tulee maksimoida ja haitat minimoida. 

Vaihtoehtohoidoilla tarkoitamme kaikkia sellaisia ihmisen terveyttä tai hyvinvointia parantamaan tarkoitettuja hoitoja, joiden toimivuudesta ei ole sellaista tutkimuksellista näyttöä, että lääketiede olisi hyväksynyt nämä hoidot osaksi omia hoitosuosituksiaan.

Vaihtoehtohoitoja on monenlaisia. Ne poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon. Tasapuolisesti-puolueen mielestä siksi ei ole järkevää toimia niin, että valtio ja lainsäädäntö suhtautuisi kaikkiin vaihtoehtohoitoihin samalla tavalla, esimerkiksi niin, että kaikki vaihtoehtohoidot sallitaan tai kielletään. Sen sijaan asiantuntijaryhmän tulee ottaa kantaa erikseen jokaiseen vaihtoehtohoitoon. Kannanoton tulee ottaa kantaa hoidon hyötyihin ja haittoihin, siihen kumpia on enemmän ja siihen, tunnetaanko hoidon vaikutusmekanismi. Tältä pohjalta asiantuntijaryhmän tulee antaa suositus siitä, kuinka valtion tulisi suhtautua kyseiseen vaihtoehtohoitoon. Päätöksenteon valtion ja lainsäädännön suhtautumisesta vaihtoehtohoitoihin tulisi Tasapuolisesti-puolueen mukaan noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Kaikki sellaiset vaihtoehtohoidot, joista asiantuntijaryhmän mukaan on hoidettavalle hyötyä tulee sallia. Toki täytyy muistaa, että sellaiset vaihtoehtohoidot, joista on hoidettavalle tutkitusti hyötyä, tulevat ennemmin tai myöhemmin lääketieteen hoitojen piiriin, eivätkä ne sen jälkeen ole enää vaihtoehtohoitoja.
  • Kaikki sellaiset vaihtoehtohoidot, joista asiantuntijaryhmän mukaan ei ole hoidettavalle hyötyä, mutta ei myöskään haittaa, tulee sallia.
  • Sellaiset vaihtoehtohoidot, joista asiantuntijarymän mukaan on haittaa hoidettavalle, tulee sallia täysi-ikäiselle ihmiselle samasta syystä kuin sallimme alkoholin ja tupakankin myynnin heille.
  • Sellaisia vaihtoehtohoitoja, joista on haittaa hoidettavalle, ei tule saada tarjota eikä antaa alaikäisille ihmisille.
  • Haittaa aiheuttavien hoitojen antamisen ja niihin liittyvien haittaa aiheuttavien aineiden valmistuksen ja myynnin tulee alkoholin ja tupakan tapaan olla luvanvaraista ja valvottua. Haittaa aiheuttavia hoitoja ja aineita ei tule saada markkinoida.  
  • Vaihtoehtohoidoille on muodostettava laatukriteerit, jolla taataan vaihtoehtohoidon turvallisuus. Jokaisen vaihtoehtohoidon on täytettävä oman alansa laatukriteerit.
  • Jokaisella vaihtoehtohoidolla tulee olla oma valvontaelin, joka valvoo hoidon laatukriteerien täyttymistä. Viime kädessä oikeuslaitos ratkaisee, täyttyikö jonkun hoidon laatukriteerit vai toimittiinko niiden vastaisesti.
  • Asiakas voi hakea korvauksia vaihtoehtohoidon antajalta, jos hänen saamansa hoito ei ole laatukriteerien mukaista ja hoidosta on hänelle haittaa. Asiakas ei voi hakea korvausta sellaisista vaihtoehtohoidoista kokemistaan haitoista, jotka hän on saanut sellaisista hoidoista, jotka ovat tutkitusti haitallisia ja jotka on annettu määriteltyjen laatukriteerien mukaan.
  • Jokaisen vaihtoehtohoitajan on käytävä läpi vähintään lyhyt koulutus, missä hän oppii tunnistamaan kaikki hoitoalaan ylipäätään ja hänen omaan alaansa erityisesti liittyvät riskit, kuinka hoitaja saattaa väärinkäyttää asiakkaan luottamusta tai heikentynyttä tilaa, jotta hän osaisi välttää tällaisten riskien toteutumisen työssään.
  • Vaihtoehtohoitolain lisäksi vaihtoehtohoitojen asiakkaita suojelee mm. kuluttajansuojalaki. Esimerkiksi vaihtoehtohoitojen markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa.

Valtion tulee asettaa haittavero sellaisiin vaihtoehtohoitoihin, joista on tutkitusti haittaa asiakkaalle samaan tapaan kuin tupakassa ja alkoholissa on haittavero.

Vaihtoehtohoidoilla ei ole selkeää asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Aiheesta on käyty julkista keskustelua, missä tällaista asemaa on toivottu. Toisaalta on myös vaadittu, että vaihtoehtohoidot tulisi kieltää. Tasapuolisesti haluaa tällä kannanotollaan antaa panoksensa tähän keskusteluun.

 

Kannanotto on Tasapuolisesti-hallituksen hyväksymä

Helsingissä 22.02.2022

Antti Laukkanen – puheenjohtaja

Severi Savukoski – hallituksen jäsen

Samuli Juntunen – hallituksen jäsen

 

Lisätietoja

Puhelin: 045 196 4102 – Antti Laukkanen

Sähköposti: tasapuolisesti-puolue@protonmail.com – Tasapuolisesti-hallitus