Tasapuolisesti-logo tekstill채

Jaetaan-talous

Luku 2 – Jaetaan-talouden veronmaksu

Jaetaan-talous haluaa maksaa veronsa talousideologiansa mukaan ilman rahaa.

Tasapuolisesti ehdottaa, että:

  • Verotuksen tulee olla tasa-arvoista valitusta talousideologiasta riippumatta. Toisin sanoen kukaan ei maksa talousideologian perusteella enempää veroja kuin kukaan muukaan.

Jaetaan-talouden maksamat verot suhteutetaan Suomen kokonaisveroasteeseen seuraavalla tavalla:

Vuonna 2019 Suomen kokonaisveroaste oli 42,1 %. Täysiaikainen työviikko oli tyypillisesti 37,5 tuntia. Tätä mukaillen Jaetaan-taloudessa asuva yksittäinen ihminen maksaisi verona noin 16 tuntia viikossa työtä julkiselle puolelle eli valtiolle tai kunnalle (37,5h / vko * 0,421 = 15,7875h / vko).

  • Talouden joustavuuden ja yksilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Tasapuolisesti ehdottaa, että yksi ihminen voi maksaa kahden ihmisen verot. Tällöin yksi ihminen tekee veroina työtä julkiselle puolelle esimerkiksi vuoden 2019 luvuilla laskettuna noin 32 tuntia. Tämä vapauttaa toisen ihmisen työskentelemään pelkästään Jaetaan-talouden sisällä. Tämä edellyttää molempien Jaetaan-talouden ihmisten vapaaehtoista suostumusta.
  • Veron määrän tulee olla sellainen, että valtio pystyy hoitamaan tehtävänsä. Tämä järjestyy kuten aikaisemminkin siten, että valtio määrää veroprosentin; valtio ottaa verona sen verran kuin tarvitsee voidakseen toteuttaa hallitusohjelmansa. Veron määrä on riippuvainen julkisen talouden koosta, joka taas on riippuvainen siitä, minkälaisen eduskunnan Suomen kansa on kulloinkin itselleen valinnut ja minkälainen hallitus Suomella kulloinkin on. Veron määrä siis vaihtelee muun muassa kulloisestakin äänestystuloksesta riippuen.

Jos julkiselta puolelta ei löydy sellaisia tehtäviä, joita Jaetaan-taloudessa elävä ihminen osaisi tai pystyisi tekemään tai ne sijaitsevat niin kaukana sieltä, missä hän asuu, että tehtävän hoitaminen ei ole mahdollista, yritetään asia ratkaista esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Joku toinen maksaa työllään kahden ihmisen verot ja kyseessä oleva ihminen tekee työnsä pelkästään Jaetaan-talouden piirissä.
  • Kyseessä oleva ihminen tekee työnsä Raha- ja kilpailutalouden yrityksessä ja verot maksetaan Raha- ja kilpailutaloudessa tyypilliseen tapaan. Palkkaa ei makseta työntekijälle, vaan ns. kolmannelle taholle, joka hoitaa Jaetaan-talouden sekä raha- ja kilpailutalouden välistä rahaliikennettä.
  • Kaikki muut Jaetaan-ihmiset maksavat työllään sen verran enemmän veroa, että se kattaa sen ihmisen verot, joka teknisistä syistä ei pysty maksamaan veroja työllään.

Jaetaan-talous saattaa myydä hyödykkeitä Raha- ja kilpailutalouteen. Jos Jaetaan-talous saa tästä voittoa, on keskusteltava siitä, tulisko näistä voitoista maksaa verot rahana vai riittääkö työllä maksetut verot kattamaan näiden voittojen verot. Vastaus tähän kysymykseen saattaa riippua ainakin osaksi myös voiton suuruudesta.

Tasapuolisesti on avoin keskustelemaan kaikista veron maksamiseen liittyvistä asioista Suomen valtion ja kaikkien muiden talousideologioiden kanssa. Pyrimme löytämään ratkaisuja, joihin kaikki olisivat tyytyväisiä; valtio pystyy hoitamaan tehtävänsä ja muut talousideologiat kokevat olevansa veron maksun suhteen tasa-arvoisia Jaetaan-taloudessa elävien ihmisten kanssa.

Mitä tämä merkitsee Jaetaan-taloudessa elävän ihmisen kannalta?

Keskimäärin Jaetaan-taloudessa elävä ihminen maksaa veroja mielellään. Hän näkee verot osana työskentelyä tasapuolisesti oman ja toisten ihmisten hyvinvoinnin eteen. Juuri tätä hän haluaa. Hän haluaa olla osa yhteiskuntaa ja veronmaksaminen työllä on yksi tapa kokea olevansa osa tätä isompaa kokonaisuutta.

Kun verot on mahdollista maksaa työllä, Jaetaan-taloudessa elävän ihmisen elämänlaatu paranee; hän voi aiempaa paremmin elää hänen oman arvo-, ajatus- ja uskomusmaailmansa mukaan ja hän voi aiempaa paremmin toteuttaa itseään tavallisessa arjessa.

Veronmaksun jälkeen Jaetaan-talouden ihmiselle jää vielä paljon aikaa ja energiaa tehdä työtä saadakseen tarvitsemansa asiat ilman rahaa. Laskennallisesti hän voi käyttää tähän työhön 21,5 tuntia viikossa. (37,5h / vko - 16h / vko = 21,5h / vko)

Kun eduskunta säätää sellaisia lakeja, että tarvittavien hyödykkeiden hankkiminen ja ylläpitäminen on mahdollista yhtä hyvin ilman rahaa kuin rahan kanssa, niin homma toimii.

Mitä tämä merkitsee valtion kannalta?

Valtion etu on lainsäädännön keinoin mahdollistaa se, että Jaetaan-taloudessa elävä ihminen pystyy hankkimaan kaiken tarvitsemansa mahdollisimman kattavasti ilman rahaa:

Valtio takaa jokaiselle ihmiselle ihmisarvoisen vähimmäiselintason. Mitä suuremman osan tarvitsemastaan (vesi, ruoka, asunto, vaatteet jne.) Jaetaan-taloudessa elävä ihminen pystyy hankkimaan ilman rahaa, sitä vähemmän valtion tarvitsee antaa tälle rahaa elämiseen.

Veronsa – eli esimerkiksi tuon noin 16 tunnin työpanoksen – julkinen puoli saa kuitenkin aina täytenä. Korkeimmillaan tämä maksaa valtiolle rahaa nykyisen toimeentulotuen verran eli sen verran, mitä ihminen minimissään tarvitsee ihmisarvoiseen elämään.

Optimitapauksessa julkinen puoli saa Jaetaan-talouden ihmiseltä täydet verotyötunnit maksamatta siitä mitään. Tämä onnistuu silloin, kun Jaetaan-ihminen pystyy hankkimaan kaiken tarvitsemansa ilman rahaa. Tällöin valtion ei tietenkään tarvitse antaa Jaetaan-ihmiselle lanttiakaan.

On myös Jaetaan-ihmisen toiveen ja talousideologian mukaista, että hänen ei tarvitse käyttää lainkaan rahaa hankkiakseen kaiken elämässään tarvitsemansa ja että hän voi silti maksaa valtiolle veronsa työllään täytenä. Tavoite on siis molemmilla yhteinen.